Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Práva pacientů (etický kodex)

Etický kodex "Práva pacientů" navrhla, po připomínkovém řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky. Tato práva pacientů jsou prohlášena za platná dnem 25.února 1992.

Práva pacientů (etický kodex)

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými
pracovníky.
2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat
soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s
přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv muže být provedeno pouze ze závažných
důvodu.
3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího
nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případu
akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem
spojena. Pokud existuje více alternativních postupu nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných
alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich zúčastní.
4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o
zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v
souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu,
konzultace vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musejí být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, které
nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto
osoby nemocný sám nevybral.
6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné.
Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.
7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět
pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, muže být
pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné
zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují.
Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.
8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou, má právo vědět předem,
jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo
očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho
další péče.
9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k
nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení
neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient muže kdykoli, a to i bez uvedení důvodu, z experimentu
odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.
10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musejí respektovat jeho přání,
pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv.
nemocniční rád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez
ohledu na to, kým je účet placen.

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |