Každý desátý člověk v České republice žije se zdravotním postižením.

Charta základních práv Evropské unie

V článku 26 Práva postižených se uvádí, že Unie uznává a respektuje právo postižených na opatření, která jim mají zajistit nezávislost, společenskou a profesní integraci a účast na životě společnosti.

Charta základních práv Evropské unie Charta základních práv Evropské unie

Charta základních práv Evropské unie

PREAMBULE

Vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, jsou národy Evropy rozhodnuty sdílet mírovou budoucnost, založenou na společných hodnotách.

Unie, vědoma si svého duchovního a mravního dědictví, se opírá o nedílné, všeobecné hodnoty lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a vlády práva. Do středu veškeré své činnosti staví jednotlivce, a to tím, že zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.

Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto hodnot za současného respektování rozmanitosti kultur a tradic národů Evropy, národní identity členských států a uspořádání jejich orgánů veřejné moci na státní, regionální i místní úrovni; usiluje o vyvážený a udržitelný rozvoj a zajišťuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu a svobodu podnikání.

K tomu je nutné posílit ve světle společenských změn, sociálního pokroku a vědeckotechnického rozvoje ochranu základních práv, a to jejich výraznějším vyjádřením v Chartě.

Při náležitém respektování pravomocí a úkolů Společenství a Unie i zásady subsidiarity tato Charta znovu stvrzuje práva, vyplývající zejména z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům, ze Smlouvy o Evropské unii, ze smluv zakládajících jednotlivá Společenství, ze Sociálních chart přijatých Společenstvím a Radou Evropy a z rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství a Evropského soudu pro lidská práva.

Uplatňování těchto práv vyžaduje odpovědnost a povinnosti k druhým, k lidskému společenství a k příštím generacím.

Unie proto uznává práva, svobody a zásady níže uvedené.

KAPITOLA I

DůSTOJNOST

Článek 1

Lidská důstojnost

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a ochráněna.

Článek 2

Právo na život

1. Každý má právo na život.

2. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti nebo popraven.

Článek 3

Právo na osobní integritu

1. Každý má právo na respektování své tělesné a duševní integrity.

2. V lékařství a biologii se musí respektovat zejména:

svobodný a ze znalosti věci vycházející souhlas dotčené osoby, daný zákonem stanoveným způsobem,

zákaz eugenických praktik, zejména těch, které mají za cíl vybírání osob,

zákaz využívání lidského těla a jeho částí jako zdroje zisku,

zákaz reprodukčního klonování lidí.

Článek 4

Zákaz mučení a nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestu

Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Článek 5

Zákaz otroctví a nucených prací

1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.

2. Po nikom se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené práce.

3. Obchodování s lidmi se zakazuje.

KAPITOLA II

SVOBODY

Článek 6

Právo na svobodu a bezpečnost

Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.

Článek 7

Respektování soukromého a rodinného života

Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a dopravovaných zpráv.

Článek 8

Ochrana osobních údajů

1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.

2. S těmito daty se musí zacházet korektně, k přesně stanoveným účelům, a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného zákonem stanoveného legitimního důvodu. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a právo na jejich změnu.

3. Na dodržování těchto pravidel dozírá nezávislý orgán.

Článek 9

Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu

Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu se zaručuje v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují uplatňování těchto práv.

Článek 10

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání

1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Součástí tohoto práva je svoboda náboženské vyznání nebo víru změnit a svoboda individuálně nebo společně s jinými, veřejně nebo soukromě náboženské vyznání nebo víru projevovat bohoslužbou, vyučováním, jednáním a obřady.

2. Právo odmítnout vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují uplatňování tohoto práva.

Článek 11

Svoboda projevu a informování

1. Každý má právo na svobodu projevu. Součástí tohoto práva je právo zastávat názory a přijímat a šířit informace a ideje bez zásahů veřejné moci a bez ohledu na hranice státu.

2. Svoboda a pluralita médií musí být respektována.

Článek 12

Svoboda shromažďovací a sdružovací

1. Každý má právo na svobodu pokojně se shromažďovat a na všech úrovních se sdružovat, zejména v politických, odborových a občanských záležitostech; součástí této svobody je právo každého zakládat na obranu svých práv odbory a vstupovat do nich.

2. Politické strany na úrovni Unije přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.

Článek 13

Svoboda umění a věd

Umění a vědecký výzkum nesmí být omezovány. Akademická svoboda musí být respektována.

Článek 14

Právo na vzdělání

1. Každý má právo na vzdělání a na odbornou přípravu a další vzdělávání.

2. Součástí tohoto práva je možnost získat bezplatné povinné vzdělání.

3. Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických zásad a práva rodičů podle jejich náboženského a filosofického přesvědčení a pedagogických názorů zajišťovat vzdělání a učení svých dětí musí být respektována v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují uplatňování této svobody a tohoto práva.

Článek 15

Svoboda zvolit si povolání a právo na práci

1. Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.

2. Každý občan Unie má svobodu hledat zaměstnání, pracovat, uplatňovat právo na podnikání a poskytovat služby v kterémkoli členském státu.

3. Občané třetích zemí, kteří mají povolení pracovat na území členských států, mají právo na pracovní podmínky rovné pracovním podmínkám občanů Unie.

Článek 16

Svoboda podnikání

Svoboda podnikat v souladu s právem Společenství a se zákony a praxí jednotlivých států se uznává.

Článek 17

Právo na majetek

1. Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat ho, nakládat s ním a pořizovat o něm závětí. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku, s výjimkou existence veřejného zájmu, a to v případech a za podmínek stanovených zákonem a při poskytnutí odpovídající náhrady v přiměřené lhůtě. Užívání majetku může být upraveno zákonem v míře, která je z hlediska veřejného zájmu nezbytná.

2. Duševní vlastnictví je chráněno.

Článek 18

Právo na azyl

Při dodržení ustanovení Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a Protokolu ze dne 31. ledna 1967 o postavení uprchlíků a v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství se zaručuje právo na azyl.

Článek 19

Ochrana při odsunu, vyhoštění nebo vydání

1. Hromadná vyhoštění se zakazují.

2. Nikdo nesmí být odsunut, vyhoštěn nebo vydán do státu, kde je vážné nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

KAPITOLA III

ROVNOST

Článek 20

Rovnost před zákonem

Všichni lidé si jsou před zákonem rovni.

Článek 21

Zákaz diskriminace

1. Každá diskriminace z jakéhokoli důvodu, např. z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jakéhokoli jiného přesvědčení, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, rodu, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace se zakazuje.

2. V oblasti aplikace Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii se zakazuje každá diskriminace z důvodu státní příslušnosti; zvláštní ustanovení těchto smluv tím nejsou dotčena.

Článek 22

Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost

Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.

Článek 23

Rovnost mezi muži a ženami

Rovnost mezi muži a ženami ve všech oblastech, včetně zaměstnání, práce a odměňování za ni musí být zajištěna.

Zásada rovnosti nebrání v tom, aby byla zachována nebo přijata opatření, která stanoví zvláštní výhody pro nedostatečně zastoupené pohlaví.

Článek 24

Práva dítěte

1. Děti mají právo na ochranu a péči v míře nezbytné pro jejich tělesné i duševní zdraví. Mohou svobodně vyjadřovat své názory. Ve věcech, které se týkají dětí, se podle věku a zralosti dětí musí k těmto názorům přihlížet.

2. Při každém jednání orgánů veřejné moci nebo soukromých institucí, které se týká dětí, se musí přihlížet především k nejvlastnějším zájmům dítěte.

3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné a přímé styky s oběma rodiči, pokud to neodporuje jeho zájmům.

Článek 25

Práva seniorů

Unie uznává a respektuje práva seniorů na důstojný život, nezávislost a účast na společenském a kulturním životě.

Článek 26

Integrace postižených

Unie uznává a respektuje právo postižených na opatření, která jim mají zajistit nezávislost, společenskou a profesní integraci a účast na životě společnosti.

KAPITOLA IV

SOLIDARITA

Článek 27

Právo pracovníků na informace a konzultace v podniku

Pracovníkům nebo jejich zástupcům musí být za podmínek stanovených právem Společenství a zákony a praxí jednotlivých států zaručeny na příslušných úrovních včasné informace a konzultace.

Článek 28

Právo na kolektivní vyjednávání a vystupování

Pracovníci a zaměstnavatelé nebo jejich organizace mají v souladu s právem Společenství a se zákony a praxí jednotlivých států právo sjednávat a uzavírat na příslušných úrovních kolektivní smlouvy a v případě střetů zájmů kolektivně na obranu svých zájmů vystupovat, a to i stávkou.

Článek 29

Právo na zprostředkování práce

Každý má právo na bezplatné zprostředkování práce.

Článek 30

Ochrana při neoprávněném propuštění

Každý pracovník má v souladu s právem Společenství a se zákony a praxí jednotlivých států právo na ochranu před neodůvodněným propuštěním.

Článek 31

Právo na slušné a spravedlivé pracovní podmínky

1. Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost.

2. Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na odpočinek každý den a každý týden a na placenou dovolenou každý rok.

Článek 32

Zákaz dětské práce a ochrana mladistvých při práci

Zaměstnávat děti se zakazuje. Věková hranice přijímání do zaměstnání nesmí být nižší než věk, kdy končí povinná školní docházka; tím nejsou dotčena ustanovení pro mladistvé příznivější ani omezené výjimky.

Pracovní podmínky mladistvých musí odpovídat jejich věku a mladiství musí být chráněni před hospodářským vykořisťováním a před každou prací, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost, zdraví nebo tělesný, duševní, mravní nebo společenský vývoj nebo narušit jejich vzdělání.

Článek 33

Rodinný a osobní život

1. Rodina musí být chráněna právně, hospodářsky a sociálně.

2. V zájmu sladění rodinného a pracovního života má každý právo na ochranu před propuštěním z důvodu mateřství, na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte.

Článek 34

Sociální zabezpečení a sociální výpomoc

1. Unie uznává a respektuje právo na sociální dávky a služby zajištující ochranu v mateřství, nemoci,

Naši partneři:

HelpnetGreen Doors Fokus Praha Časopis Vozíčkář Časopis Vozka Časopis Psychologie Dnes Bayer

Spolek Dobré místo, z.s.© 2011-2018 Lidé mezi lidmiZdravotně-sociální portál |